information avel

Här kommer information att uppdateras löpande för uppfödare, avelsintresserade och andra gårdshundsägare.

- Till följd av covid-19 och dess tassavtryck i hundvärlden, och hur det påverkat tävlings- och utställningsverksamheten i synnerhet, har arbetsgruppen för avelsfrågor tagit upp frågan till styrelsen om inte en generell dispens bör ges vad gäller klubbens avelsrekommendationer (krav på att avelsdjuren skall vara utställda med minst ett very good vid lägst 18 månaders ålder). Styrelsen beslöt att gå på arbetsgruppens linje och att ge generell dispens gällande parningskombinationer där utställningsmerit saknas, men som i övrigt uppfyller klubbens avelsrekommendationer, beslutet gäller tom 2020-12-31 och kan komma att förlängas vid behov beroende på hur läget utvecklas.

Lägesrapport april 2020 - Cystinuri hos DSG, vad händer?

I början på februari testades ett antal dansk-svenska gårdshundar med cystinuri, några friska kontrolldjur och friska nära släktingar för den mutation i genen SLC7A9 som orsakar cystinuri hos flera raser.  Alla hundar var negativa för denna mutation. Testerna har gjorts i samarbete med Laboklin och en veterinärmedicinsk forskargrupp som arbetar med cystinuri. Dansk-svenska gårdshundar har tidigare testats negativt för de två kända mutationerna i genen SLC3A1 som orsakar cystinuri hos några andra raser. Det är alltså nu helt fastställt att cystinuri hos dansk-svensk gårdshund inte orsakas av någon av de kända mutationerna.

Rasklubbens avsikt är nu att gå vidare och söka pengar för att kunna ingå i ett projekt om hormonberoende cystinuri (cystinuri typ III) som förekommer bland annat hos raserna kromfohrländer och irländsk terrier. Denna typ av cystinuri kan endast utvecklas i närvaro av hanhundens könshormoner och drabbar endast intakta hanhundar. Arvsgången är ännu okänd men misstänks vara komplex eller autosomal recessiv med trolig miljöpåverkan.

Forskningen är svår eftersom tikar aldrig får denna typ av cystinuri och hanarna sannolikt bara är predisponerade dvs inte ens alla genetiskt belastade hanar blir sjuka. Syftet med detta projekt är att kunna utveckla ett gentest för att kunna identifiera predisponerade hundar och bärare. Eftersom alla fall av sjukdomen som hittills framkommit hos dansk-svensk gårdshund är intakta hanar är forskarnas bedömning att det med stor sannolikhet är denna typ av cystinuri som drabbar dansk-svensk gårdshund och vi är välkomna att delta i projektet. Projektet leds av Prof. Dr. Urs Giger och Prof. Dr Tosso Leeb.

Prof. Dr Urs Giger är veterinär, forskare och världsledande expert i ärftliga ämnesomsättningssjukdomar hos husdjur. Han har forskat om cystinuri på genetisk, biokemisk och klinisk nivå under många år och har bland annat utvecklat genetiska test för cystinuri för flera hundraser.
Prof. Dr. Tosso Leeb är expert inom molekylärgenetik och DNA-sekvensanalys.
Vi är också i kontakt med Professor Åke Hedhammar, veterinär och forskare på SLU och veterinärmedicinsk rådgivare på SKK för rådgivining angående deltagandet i detta forskningsprojekt.

Cystinuri hos dansk-svensk gårdshund bedöms fortfarande som en sjukdom med okänd arvsgång och SKK:s avelsrekommendationer fortsätter att gälla:
·  Använd inte hund med cystinuri i avel.
·  Gör inte om samma föräldrakombination som lämnat avkomma med cystinuri.
·  Iaktta försiktighet vid avel på syskon, föräldrar och avkommor till sjuk hund.
·  Utöver detta rekommenderas att avla med låg inavelsgrad för att minska risken för att eventuella recessiva sjukdomsanlag dubblas.
Det är självklart också mycket viktigt att uppfödare och hanhundsägare är öppna och informerar varandra om fall av cystinuri i sina linjer för att undvika eventuell dubbling av sjukdomsanlag.

Vi ber om fortsatt hjälp med inrapportering av fall av cystinuri till Rasklubben för kartläggning av släktskap mellan drabbade djur och för eventuell framtida provtagning. Har du en hund som drabbats av cystinuri, meddela rasklubben via e-mail till gruppen för avelsfrågor;

arbetsgruppavel@gardshund.com.  Glöm inte att skicka med ett veterinärintyg.


 

SKK PLAY FÖR UPPFÖDARE! 
Ska jag deklarera min hunduppfödning?
-Vad är hobbyverksamhet?
-Vilka kostnader kan man göra avdrag för?


det är frågor som ni får svar på i 2019-års program i serien SKK Play för uppfödare som handlar om ekonomi för uppfödare.
https://skkplay.solidtango.com/    

Svenska Kennelklubben har påbörjat planeringen för femte programmet i serien SKK Play för uppfödare och ämnet för årets program är ekonomi för uppfödare.
Lansering av programmet sker torsdagen den 19 september kl. 19.30.

I årets program av SKK Play för uppfödare kommer vi att ta upp de viktigaste sakerna att tänka på gällande ekonomi för uppfödare. Målgruppen är uppfödare som bedriver sin uppfödning som hobbyverksamhet men vi kommer även att gå in på när man bör gå över från hobbyverksamhet till näringsverksamhet. Ekonomi är ett ämne som vi tror att många tycker är svårt och kanske också lite tråkigt. I programmet kommer vi därför att ge tydlig och bra information med värdefulla tips, presenterat på ett lättfattligt sätt. Vi hoppas att programmet kommer att kunna räta ut en del frågetecken och göra ekonomin enkel att hantera för er uppfödare.

Programmet vänder sig i första hand till uppfödare men kan säkert vara intressant även för andra målgrupper. Längden kommer att vara ca 15 minuter.


Vi hoppas ni tar tillfället i akt och samlar klubbens medlemmar för en gemensam aktivitet. Ta gärna hjälp av Studiefrämjandet som är SKKs studieförbund. Studiefrämjandet kan hjälpa till med era arrangemang. Det kan till exempel vara planering, lokaler, utrustning eller marknadsföring. Så ta kontakt med din lokala avdelning i Studiefrämjandet för att se vad dom kan hjälpa er med. Har ni inte redan en etablerad kontakt kan ni hitta kontaktuppgifter via www.studieframjandet.se,
på första sidan väljer man först ort och sedan län för att hitta vilken avdelning som finns närmast er.
De tidigare programmen i serien SKK Play för uppfödare finns att se via skkplay.se. 
Har ni inte redan sett programmen så rekommenderar vi att ni gör det. 

Enkätsammanfattning, Mentalitet
2019-02-21

Inavel - risker och skks rekommendationer
2018-12-09

Läs om vad SKKs rekommendationer kring inavel är, och vad det innebär att para två närbesläktade individer med varandra.
KLICKA HÄR

CDDY hos gårdshund,
2018-10-30

rekommendationer kring hanhundsanvändning,
2018-10-30

Inavelstrend,
2018-09-19

Med anledning av att det i dagarna publicerades en vetenskaplig studie om inavel hos våra 12 svenska raser vill vi informera er om att såväl studien i sin helhet som SKKs svar på det pressmeddelande som gått ut, och uppmärksammats av media, finns att läsa på https://www.skk.se/sv/?newsitem=146109.

Bifogad bild på dansk-svensk gårdshunds inavelstrend mellan 1993-2018.

Pankreatit - bukspottkörtelinflammation,
2018-06-27

Primär linsluxation - avelsrekommendationer,
2018-05-08

Det har inkommit önskemål till Rasklubben om ändring av avelsrekommendationerna gällande PLL. Önskemålet har varit att hund som är bärare av anlag för PLL ska kunna användas i kombination med hund som är DNA-testat fri eller hereditärt fri från anlag för PLL. Rasklubben har beslutat att inte ändra de nuvarande rekommendationerna med följande motivering: 

Det har framkommit att PLL, som hittills setts som en autosomalt recessivt nedärvd sjukdom, också kan komma till uttryck hos individer med endast en muterad gen (bärare). Detta har setts hos några olika raser. Eftersom vi i nuläget inte kan utesluta att det kan vara så också hos dansk-svensk gårdshund ändrar vi inte avelsrekommendationerna gällande avel på bärare av PLL.

Referens: http://www.aht.org.uk/cms-display/genetics_pll.html

Kastrering - Tänk efter först,
2018-04-23

Baksporrar,
2018-03-22

Under 2016 uppkom vissa frågetecken kring baksporrar hos gårdshund, och det florerade tyvärr felaktiga rykten om att detta inte skulle vara förenligt med den rasstandard som finns.
Därför pulicerades detta förtydligande, enligt dokumentet nedan.
Frågan har nu åter kommit upp, och styrelsen har valt att publicera texten igen.

Uppfödar- och avelsträffar,
2018-03-09

Under fyra tillfällen med start i juli 2017 under rasspecialen i Vårgårda (Tånga Hed), till januari 2018 i Hässleholm, har rasklubben för dansk-svensk gårdshund hållit träffar för uppfödare och andra avelsintresserade.

Dessa träffar har under ledning av Agneta Wändell, diskuterat och "brainstormat" allt vad gäller avel på gårdshund till funderingar på vad som sker i klubben.

Agneta har skrivit ihop denna sammanfattning, för den som är intresserad av att läsa vad som har sagts och diskuterats.