Här kommer nyheter & 
information att  uppdateras löpande 

SKK INFORMERAR!        
2020-06-22

Till Länsklubbar Specialklubbar
Verksamhetsklubbar
Avtalsklubbar

Betr. Uppdaterad information – Covid-19
Utifrån en samlad bild av de reaktioner som kommit på SKKs Centralstyrelses (CS) uttalande kring klubbverksamhet under sommaren och början av hösten 2020 från den 9 juni 2020 har en förnyad bedömning gjorts.
CS står kvar vid att känna en stor oro inför utvecklingen av pandemin. CS ser även fortsatt att SKK ska ta ett stort ansvar för att bidra till minskad smittspridning i samhället. Folkhälsomyndigheten (FHM) har infört lättnader i vissa av sina restriktioner. Den eventuella förändring av smittspridningen som kan komma att ske efter skolavslutningar och midsommarfirande avser CS att följa noga. Avstämningar kommer att göras var 14:e dag under sommaren och vid behov justerar CS sina rekommendationer. CS avser inte i nuläget att ändra på tillämpningen avseende hur förbudet mot allmänna tillställningar med fler än 50 personer ska ske. Detta bland annat utifrån den exponering för fler än 50 personer som olika funktionärsgrupper kan utsättas för under samma dag. Detta ska ses som en säkerhetsmarginal för att säkerställa att förbudet efterlevs. Följande gäller fortsatt tillsvidare:  Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare, familjemedlemmar, funktionärer, publik med flera) som kommer att närvara. Tillämpningen ska vara att det totala antalet personer som bevistar arrangemanget inte får överskrida 50 personer. Detta oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte.

Gällande anlitande av funktionärer som tillhör en riskgrupp justeras CS uttalande enligt nedan:
 Arrangerande klubb bör inte anlita funktionär som tillhör någon riskgrupp

Vidare har vi beslutat att tävlingarna om "Årets Hund" läggs på is tills vidare. Vem vet, kanske vi kan börja tävla igen senare i år och då får vi ta ett nytt beslut. Men, som sagt fr.o.m. 1 maj och tills vidare kommer inga poäng att räknas i Årets Hund. Som alla vet får vi idag bara åka max två timmar hemifrån och det slår mycket orättvist mot de som bor norrut i landet. Hur vi gör med årets hund totalt i år får vi återkomma till längre fram.

SKK INFORMERAR!

Uttalande från Centralstyrelsen 10 juni

Länsklubbsutställningar ställs in till och med 30 september 2020
Större utställningar kräver ordentlig framförhållning. Centralstyrelsen gör bedömningen att smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under sommaren och början av hösten. Därför ställs länsklubbsutställningarna in.
Detta gäller oavsett om regeringen under denna period tar beslut om att upphäva beslut om begränsning av antal personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Övriga utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar styr vilken verksamhet som kan genomföras.
I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagande personer.
Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än ovanstående gäller det nya regeringsbeslutet.
Verksamhet med färre än 50 personer
Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas närvara gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras:
Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Deras riskbesdömningsverktyg hittar du här.
Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare, familj, funktionärer, publik med flera) som kommer att närvara.
Tillämpningen ska vara att det totala antalet personer som bevistar arrangemanget inte får överskrida 50 personer. Detta oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte.
Verksamheten ska företrädesvis genomföras utomhus.
Verksamheten ska ha en regional prägel. Undvik resor till andra delar av landet, då denna typ av resa inte kan anses nödvändig. En till två timmar är ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. Det innebär bland annat att avstånd ska hållas mellan deltagande personer och att förutsättningar för god handhygien ska finnas.

SKK INFORMERAR!

Centralstyrelsen uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.
Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.
Detta gäller från och med nu till och med 31 maj 2020. Beslutet kan vid behov förlängas. 

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande. 
 
Med vänlig hälsning
Kjell Svensson
Tävlings- och Utbildningschef
Tävlingsavdelningen


Besök oss på Rotebergsvägen 3, Sollentuna.

SKK följer GDPR, vill du läsa mer om SKKs hantering kan du göra det här.

Vi har nåtts av det tråkiga beskedet att Anne Hansson
har gått ur tiden.
 
Anne var en välkänd och kunnig profil inom vår ras,
den dansksvenska gårdshunden. Hon var under många år aktiv i klubben, i flera olika roller. Som valpförmedlare och avelsråd hade hon kontakt med många av klubbens medlemmar och fick ett stort kontaktnät över hela landet.
Anne var den som under flera år ledde arbetet av vår fina, välgjorda klubbtidning som vi är stolta över att förvalta.
Anne har också under sin gärning varit aktiv i rasens avelsarbete på många sätt. Hon har, tillsammans med andra, skrivit domarkompendium, R.A.S. diverse informationsbroschyrer som informerat om rasens egenskaper och användning på många olika sätt.
Anne har varit aktiv och engagerad i klubbens verksamhet under decennier och vi kan tacka henne för att hon var klubbens ”spindel i nätet” under många, många år.
Anne var en sann gårdshundsvän som nu har lämnat oss.
 
Våra tankar går till hennes man Tore och deras gårdshundar som måste känna en stor sorg och saknad.
 
Styrelsen genom Susanne Fagrell ordf.

Det har nått oss att en fantastisk eldsjäl för hundverksamheten har lämnat jordelivet. 
En varm, glad och aktiv människa som fanns till hands och hjälpte till över rasgränserna,
även om hennes ras var gårdshund. 
Anne, du la mycket av din levnadstid på att engagera dig, stötta och driva olika frågor
även under din sjukdomsperiod.
Ditt liv blev alldeles för kort, men har verkligen inte gått obemärkt förbi.

Tack för all den här tiden, vila i frid. 
Alla våra tankar till de närmaste i denna tunga sorg.

/Styrelsen SGVK

Stipendium

 Enligt paragraf 2 i våra stadgar står att " vi ska utbilda instruktörer, hundägare
 och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning".
 Vi har därför upprättat en utbildningsfond på 50.000 kronor där man kan söka
 bidrag på högst 5.000 kronor per person för att utbilda sig till t.ex. instruktör, BPH-
 beskrivare eller andra utbildningar som främjar rasen. Bidraget ges när du fullgjort
  din utbildning och då vill vi att du återgäldar klubben genom att hålla en kurs
 för våra medlemmar vid passande tillfälle t.ex. aktivitetsträff, rasspecial etc. där du
kan dela med dig  dina kunskaper. Vi ser helst att detta sker inom ett år från
fullgjord utbildning.

 
Ansökan skickas till styrelsen@gardshund.com.

FCI - EFTER HERNING, NU ÄR DET KLART.
2019-04-29

Nu är den dansk-svenska gårdshunden slutligt erkänd av FCI
och är nu berättigad att tävla om internationellt Certifikat (CACIB).
Ett gemensamt väl utfört arbete av både svenska och danska rasklubben
har lett fram till detta fantastiska beslut.